Druhy elektro revizí

Uvedení typu či druhu revize je velice důležité a musí mít ve zprávě svoje pevné místo. Dle ČSN 33 1500 rozeznáváme tři základní typy revizí:

VÝCHOZÍ: Jedná se o elektrickou instalaci či zařízení nově uváděné do provozu

PRAVIDELNÁ: Jedná se o pravidelné revize již provozovaných zařízení, kdy se pravidelné revize opakují po pravidelných intervalech.

Poznámka: Upozorňujeme, že pojem periodická revize by se měl používat pouze pro revize elektrických instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu

MIMOŘÁDNÁ: Jedná se o revizi, která není ani výchozí ani pravidelná, která je však prováděná na základě mimořádného požadavku např. právního předpisu, technické normy, orgánu státní správy nebo majitele zařízení. Příkladem takové mimořádné revize může být revize hromosvodu po úderu blesku, revize elektrického spotřebiče provedená po jeho opravě, oponentní revize provedená v případě, kdy organizace dozoru, majitel objektu apod. zpochybnil zprávu o původně provedené revizi.

Lhůty elektro revizí

Lhůty pravidelných revizí instalací stanovené podle prostředí

(ČSN 33 2000-3, popř. další normy souboru ČSN 33 2000)

Druh prostředí (dle dříve platných norem) Třídy vnějších vlivů Revizní lhůty v rocích
Základní, normální Normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1, dále pak BA4, BA5  5
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci Přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
Mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
Venkovní, pod přístřeškem Umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též např. PNE 33 2000-2) 4
Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob
Umístění elektrického zařízení Využití a konstrukce budovy (dle ČSN 33 2000-3) Revizní lhůty v rocích
Prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 (zároveň též BA1)  2
Zděné obytné a kancelářské budovy BD1 (může být též BD2) ) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu - viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.

 

5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení  BD4, BA2
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (dle ČSN 730823)  CA2
Pojízdné a převozné prostředky Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.
Prozatímní zařízení staveniště Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704. 0,5 

Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000
Elektrická instalace v prostoru Provedena dle oddílu Doporučená revizní lhůta v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 701 3
Prostory plaveckých bazénů a fontán 702 1
Místnosti se saunovými kamny 703 3
Staveniště a demolice 704 0,5
Zemědělská a zahradnická zařízení 705 3
Omezené vodivé prostory 706 3
Zařízení pro zpracování dat 707 5
Parkovací místa karavanů v kempech 708 1
Venkovní osvětlení 714 4

 

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů
Skupina elektrických spotřebičů nepřipevnéné spotřebiče držené v ruce'* (viz 3.2.4 a 3.2.5) ostatní nepřipevněné spotřebiče (viz 3.2.2)
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání (viz 5.2 bodl)
B Třídy I 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C Třídy I 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D Třídy I Třídy II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
E Třídy I Třídy II a III 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců

 

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny 
Druh objektu  ČSN 33 2000-3 Lhůty
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3  BE2, BE3, CA2 2 roky
ostatní  všechny kromě BE2, BE3, CA2 5 let

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305
Hladina ochrany

Vizuální kontrola v rocích

Úplná revize v rocích

Kritické systémy úplná revize v rocích 

I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

POZNÁMKA: Systém ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuchu by měl být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena jednou za rok.

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.