ČSN EN 62305 – 1 až 4 ed.2, ČSN 34 1390

Zajistíme revize hromosvodu v dohodnutém čase se zákazníkem a následné provedení revize hromosvodu podle předloženého a zákazníkem schváleného harmonogramu. Před započetím revizních prací dohodneme náležitosti přípravy revidovaného  hromosvodu tak, aby byl minimálně narušen provoz Vašeho pracoviště, domácnosti nebo objektu a byla zajištěna bezpečnost osob a majetku během provádění elektro revizí.

Hlavním účelem revize je posouzení provozuschopnosti především s ohledem na případný zásah bleskem či jiná nebezpečí vyplývající s užíváním hromosvodu, jako například nebezpečí požáru. U revize hromosvodů provádíme vizuální prohlídku, zkoušky spojů, upevnění jímačů a úplnost sestavy. U zemničů proměříme zemní odpor.

Revize může být provedena jak podle řady norem ČSN EN 62305 – 1 až 4, tak podle „staré“ normy ČSN 34 1390, tak i podle které normy byla provedena výchozí revize. 

 

Zdvihací zařízení

< Kontaktní informace >

Elektrická zařízení

Jiří Koutecký
Březová 102/3, 408 01 Rumburk
+420 602 104 575
koutecky@revizekoutecky.cz
Živé firmy
Václav Koutecký
Na Pěšině 167/17, 408 01 Rumburk
+420 604 244 092
vaclav.koutecky@revizekoutecky.cz
Spravováno společností K2partners, s.r.o. Všechny práva vyhrazeny Jiří Koutecký. Copyright 2016.